Fork me on GitHub

live2d模型包截图预览

欢迎使用和Star支持,如使用过程中碰到问题,可以提出Issue,我会尽力完善

介绍

hibiki

epsilon2_1

chitose

izumi

gf

haru/01

haru/02

miku

ni-j

nico

nietzsche

nipsilon

nito

shizuku

tsumiki

wanko

z16

koharu

haruto

unitychan

tororo

hijiki

关于我